V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne  23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákonem o ochraně oznamovatelů vzniká každému zaměstnavateli povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. V této souvislosti byl na Integrované střední škole technické Mělník, příspěvková organizace (dále jen ISŠT) zřízen Vnitřní oznamovací systém porušení práva Evropské unie (dále jen VOS).

 

I: Oznámení:

Oznámením se rozumí oznámení zaměstnance nebo bývalého zaměstnance ISŠT nebo osoby vykonávající jinou obdobnou činnost (např. odborná praxe, plnění ze smlouvy), které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Věcnou působnost vymezuje protiprávní jednání, které je trestným činem nebo přestupkem, za který lze uložit v horní sazbě alespoň 100 000 Kč, porušuje  zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 6. ochrany životního prostředí,
 7. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 8. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 9. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 10. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 11. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 12. ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 13. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.
II: Příslušná osoba:

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS, navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo jiných osob, které by mohly být vystaveny odvetnému opatření, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti a postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

Příslušnou osobou byl určen Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů Jaroslav Fišer.

Kontakt na příslušnou osobu:

Telefon: + 420 732944997

E-mailová adresa:  fiser@isstechn.cz

III. Způsob podávání oznámení:

1) Písemně na adresu:

Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace

K Učilišti 2566

276 01 Mělník

Obálka s oznámením musí být zalepena a označena textem: „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – pouze k rukám příslušné osoby

2) Elektronicky na elektronickou adresu příslušné osoby:

Určená e-mailová adresa:  fiser@isstechn.cz

3) Telefonicky příslušné osobě:

Telefon: + 420 732944997¨

4) Osobně na adrese (nejlépe po písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou):

Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace

K Učilišti 2566

276 01 Mělník

Podání je možné učinit anonymně. K tomu slouží i uvedená emailová adresa. Podání, které není činěno anonymně, se zpracovává v režimu, které zajišťuje úplné skrytí totožnosti podatele. Pověřená osoba není oprávněna sdělit totožnost osoby nikomu ani zaměstnavateli. Veškeré informace o učiněných podáních vede pověřená osoba samostatně a nikomu je nepředkládá. Totožnost oznamovatele může být zveřejněna až v případě následného trestního řízení.

Přijetí vašeho podání vám bude potvrzeno do sedmi dnů od doručení. Do tří měsíců musí prověřená osoba provést veškeré šetření a o jeho výsledku vás vyrozumět. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.

Upozornění: 

Pokud oznamovatel podá oznámení jiným způsobem nebo nedodrží pravidla uvedená výše, např. podání prostřednictvím datové schránky nebo písemně bez řádného označení obálky, nemůže ISŠT zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Ministerstvo spravedlnosti jako gestor příslušné oblasti spustilo externí oznamovací systém (EOS), prostřednictvím kterého mohou oznámení podávat všichni oznamovatelé. Oznamovatelé mohou využít externí oznamovací systém bez ohledu na to, zda předtím využili interní oznamovací systém, jehož upřednostnění však může být v konkrétních případech žádoucí. Oznámení lze podat prostřednictvím formuláře na webové stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Metodika Ministerstva spravedlnosti k whistleblowingu – forma PDF