Kód oboru: 23-51-H/01

Určeno pro chlapce a dívky

Délka přípravy: 3 roky

 

Požadavky: úspěšné zakončení 9.ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost, zájem o zvolený obor.

 

Charakteristika: tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou.

Absolvent oboru získají znalostí a dovedností v kontrole, montážích a opravách výrobních, dopravních, manipulačních a jiných strojů ve strojírenském, chemickém či potravinářském provozu, s přihlédnutím k požadavkům regionu. Součástí oboru je absolvování základního kurzu svařování plamenem a elektrickým obloukem.

Uplatnění: při provádění oprav strojů a zařízení, při montáží, při montáži strojních celků, při měření a kontrole strojních součástí.


Další vzdělávání: po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se může absolvent ucházet o přijetí do studijního oboru Podnikání oborů navazující na předešlou v ISŠT Mělník nebo na jiné škole.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Strojní mechanik má po ukončení studia a úspěšném složení závěrečné zkoušky, takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní uplatnit se jako produktivní člen společnosti, který využívá poznatků, dovedností a postojů získaných vzdělávacím ve svém osobním, společenském a pracovním životě. Je schopen realisticky utvářet vlastní životní dráhu a na základě dosaženého vzdělání dále rozvíjet svou osobnost i profesní připravenost v procesu celoživotního učení. 

Uvědomuje si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a tedy i na potřebu inovací získaných pracovních dovedností. Chápe význam flexibility a dalších klíčových kompetencí, je ochoten a schopen se přizpůsobovat vývoji na trhu práce a kvalifikací, volit možnosti svého pracovního uplatnění a přiměřené tomu se dále vzdělávat.

Absolvent je schopen provádět základní pracovní činnost vy výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, v zemědělství a dalších odvětvích hospodářství. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér, strojní zámečník, svářeč, stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí. Dalším možným uplatněním jsou povolání a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízeních jako je údržbář, obsluha strojů (především pro konvenční obrábění a tváření). Po absolvování závěrečných zkoušek se mlže ucházet o přijetí do nástavbových oborů pro absolventy tříletých oborů. Strojní mechanik je kvalifikovaný v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele. V rámci učebních osnov a úspěšném složení kvalifikačních zkoušek získávají absolventi učebního oboru Strojní mechanik průkaz svářeče dle metody ZK 111 W1 a metody ZK 311 W01.


Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání:

Vzdělávaní je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolvovati  ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s možností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je přepraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různých školení a kurzy.