Kód oboru: 23-43-L/51 

Délka přípravy: 2 roky denní studium

 

Charakteristika: dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent školního vzdělávání programu (dále jako ŠVP) Provozní technik má po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní uplatnit se jako produktivní člen společnosti, který využívá poznatků, dovedností a postojů získaných vzděláváním ve svém osobním, společenském a pracovním životě. Je schopen realisticky utvářet vlastní životní dráhu a na základě dosaženého vzdělání dále rozvíjet svou osobní i profesní připravenost v procesu celoživotního učení. Uvědomuje si vzrůstající nárok na kvalifikovanou pracovní činnost a tedy i na potřebu inovací získaných pracovních dovedností. Chápe význam flexibility a dalších klíčových kompetencí, je ochoten a schopen se přizpůsobovat vývoji na trhu práce a kvalifikací, volit možnosti svého pracovního uplatnění a přiměřeně tomu se dále vzdělávat. 

Absolvent uvedeného oboru je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu prací na montáži, údržbě a opravách zařízení souvisejících s povoláním Provozního technika. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání.  Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělávání je Maturitní vysvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňující absolventovi ucházet se o studium navazující studijních vzdělávacích programů. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání v tomto vzdělávacím programu vede k dosažení středního vzdělávání s maturitní zkouškou a ukončuje se jednotnou maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je Maturitní vysvědčení. Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Účelem maturitní zkoušky je uvěřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborné činnosti.

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem a Vyhláškou o ukončení studia ve střední školách.

 

Maturitní zkouška se skládá z:

– praktické písemné zkoušce

– ústní zkoušky

Složení maturitní zkouškou a získání Maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o další vzdělávání v navazujících vzdělávacích programech. Absolvent je připraven prohlubovat si dále odborné vzdělání v oboru.