Od školního roku 2018/2019 působí na naší škole kariéroví poradci jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Školní kariéroví poradci připravují a realizují s žáky společná i individuální setkání, která vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce či následného dalšího studia.

Činnost školního kariérového poradce:

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné  péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

2) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

V naší škole působí tyto kariérový poradci:

Mgr. et Mgr. Hana Anna Pavlíková

Ing. Pavla Vávrová

p. Jaroslav Fišer

Konzultační hodiny všech poradců dle dohody.