barevne_logo_s_povinnou_publicitou_jpg

Název projektu:

Modernizace budov, zavedení moderních technologií a dalších inovací ve výuce v ISŠT Mělník, příspěvková organizace – CZ.1.15/3.2.00/66.01502

Datum zahájení projektu: 01.6.2009

Datum ukončení projektu: 30.4.2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 19 351 272,00 Kč

Stručný obsah projektu:

Modernizace budov, zavedení moderních technologií. Budova školy svou konstrukcí odpovídá době vzniku. V letech minulých jsme kapacitu učeben nahrazovali úpravou šaten a denních místností na učebny. Žáci se přezouvají na chodbách a vrchní oblečení si berou do tříd, co ve svém důsledku snižuje úroveň vzdělávání. V souvislé době výuka odborných předmětů neodpovídá požadavkům moderní technické praxe, je zajišťována nejčastěji klasickými prostředky: výklad vyučujícího, prezentace textových materiálů. V hodinách není plně uplatněna aktivní účast žáků na výuce, žáci mají minimální možnost si poznané upevnit vlastním a závěrem z praktických činností. 

Ve školním roce 201/2012 studovalo 79% žáků v oborech technickým zaměřením. Pro ně je projekt především určen. Budova tělocvičny byla konstruována pouze pro chlapce. V současné době, kdy je ve škole 20% dívek již uspořádání tělocvičny provozně nevyhovuje. V projektu chceme dosáhnout změny stávajícího stavu. Projekt je v souladu s Cílem programu, prioritní osy a oblasti podpory, protože předkladatelem projektu je škola s převažujícím technickým vzděláním. Projekt je realizován v obci s počtem obyvatel nad 5000 (město Mělník má dle ČSÚ 18 928 obyvatel), projekt se jednoznačně týká vzdělávání a žadatel splňuje podporované aktivity ve výzvě č. 66.

Projekt zajistí zlepšení prostředí pro zvyšování kvalifikace a zlepšování přístupu osob ke vzdělávání prostřednictvím modernizování budov, využívání moderních technologií ve výuce, má přímý vliv na motivaci osob ke vzdělávání a zvyšování kvalifikace, což vede k větší míře inovativnosti a kreativity v dalším uplatnění vzdělávaných osob.

Kvalitní a motivovaná pracovní síla zvyšuje konkurenceschopnost ekonomickým subjektů v regionu a je jedním ze základních předpokladů ekonomického růstu a inovací. Projekt je řešen v souladu s naplňováním Strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Cílem projektu je modernizovat budovy nástavbou školy a získat prostory pro učebny (3 učebny a 1 studijní centrum), které nahradí učebny v nevyhovujících prostorech a tyto prostory pak budou přestavěny pro jejich původnímu využití (šatny a denní místnost). Cíl bude po ukončení fyzické realizace projektu a jeho uvedení do provozu. Realizací projektu dojde ke zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb vzdělávacího charakteru ve městě Mělník a také v regionu Středočeského kraje.

Dalším cílem projektu je realizace školy poskytující celoživotní vzdělávání pro dospělé v regionu, pro které v současnosti škola připravuje výukové programy a kde je moderní výuková technika nezbytnou podmínkou. Tento cíl bude naplněn v horizontu 3-5 let.

Celkovým výstupem projektu budou modernizované budovy, jejichž vybavení odpovídá potřebám výuky technických pracovníků pro jednadvacáté století.

Cíle projektu:

Navrhovaná nástavba na objekt školy bude realizována v areálu školy. Pavilon školy je objekt o dvou nadzemních podlažích, částečně podsklepený. Obvodový plášť je zděný s okenními otvory. Budova školy svou konstrukcí odpovídá době vzniku 1965 a současným nárokům jež nevyhovuje. Stavba sportovní haly je jednopodlažní halový objekt. Konstrukce nevykazují deformace ani trhliny a proto zde bude realizována pouze přístavba objektu bez zásahů do budovy haly. Budova tělocvičny byla postavena v roce 1983 a byla konstruována pouze pro chlapce. Má pouze dvě malé šatny a 4 společné sprchy. Při střídání cvičenců v tělocvičně musí skupina spolu se sálem tělocvičny uvolnit také šatnu a tím dochází k ztrátě provozního času sálu. V současné době, kdy je ve škole 20% dívek již uspořádání tělocvičny provozně nevyhovuje. Přístup do budovy není nyní bezbariérový. Součástí projektu je tedy zpřístupnění přístavby sportovní haly a přízemí školy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – jedná se o dílčí stavební úpravu. Součástí projektu je také nákup moderních prostředků pro výuku a to přímo v teoretické výuce (databázový server, dálkový přístup k podkladům ke studiu), tak v odborném výcviku (CNC frézka, apod.).

Předání staveniště:

6.srpna 2014 bylo za účasti pracovníka Středočeského kraje předáno staveniště firmě Rybář stavební s.r.o. se sídlem Nám Míru 50, 276 01 Mělník, která po odstoupení vítězné firmy VALC s.r.o byla oslovena jako druhá v pořadí. 

Slavnostní zahájení stavby:

V úterý 16.září 2014 proběhlo slavnostní zahájení stavby projektu za účasti významných hostů v čele s náměstkem hejtmana PaedDr. Milanem Němcem, MBA a ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Ing. Václavem Chytilem. Po úvodních slovech ředitele školy, který hosty přivítal, se slova ujal PaedDr. Němec a ve svém projevu mimo jiné zdůraznil i velký význam tohoto projektu pro celý region. Ing. Chytil pak ve svém krátkém příspěvku upozornil i na možné problémy při financování projektu a nabídl všestranou pomoc jeho Úřadu. Po vystoupení obou hostů došlo k poklepání základního kamene.

barevne_logo_s_povinnou_publicitou_jpg