Kód oboru: 26-51-H/01

Délka přípravy: 3 roky

 

Požadavky: úspěšné zakončení 9.ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost, zájem o zvolený obor.

 

Charakteristika: tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou.

Žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné pro praxi v oboru i pro další studium. Je věnována pozornost novým trendům v elektrotechnice, automatizaci a výpočetní technice. V prvních dvou letech je teoretická i praktická příprava všech elektrotechnických povolání společná. V závěrečném ročníku se zaměřuje na konkrétní povolání podle zájmu žáků a potřeb regionu: provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení. Na výuku vhodně navazuje zájmová činnost žáků, samostatné komplexní práce, sledování vývoje oboru návštěvami výstav, exkurzí apod.

Uplatní: absolvent oboru má kvalifikaci pro výkon dělnického povolání, které je určeno obsahem přípravy ve 3.ročníku

Další vzdělávání: po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se může absolvent ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy oborů navazující na předešlou přípravu v ISŠT Mělník nebo na jiné škole.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Elektrikář má po ukončení studia a úspěšném složení závěrečné zkoušky, takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní uplatnit se jako produktivní člen společnosti, který využívá poznatků, dovedností a postojů získaných vzděláním ve svém osobní, společenském a pracovním životě. Je schopen realisticky utvářet vlastní životní dráhu a na základě dosaženého vzdělávacího dále rozvíjet svou osobnost i profesní připravenost v procesu celoživotního učení. 

Uvědomuje si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost, a tedy i na potřebu inovací získaných dovedností. Chápe význam flexibility a dalších klíčových kompenzací, je ochoten a schopen se přizpůsobovat vývoji na trhu práce a kvalifikací, volit možnosti svého pracovního uplatnění a přiměřeně tomu se dále vzdělávat.

Absolvent uvedeného oboru je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným.

Po absolvováním nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností  v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montážní, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních přístrojů.

Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny, apod., dále se mlže uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržba, revizí a oprav elektrických zařízení.

Po samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržba a oprav elektrických zařízení  je nutné následně úspěšně vykonat zkoušku dle právních předpisů (vyhlášky č. 0/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logiky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu.

Absolvent má vytvořený základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovednosti, tak chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání:

Vzdělávaní je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolvovati  a ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s možností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je přepraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různých školení a kurzy.