Kód oboru: 23-56-H/01

Určeno pro chlapce a dívky

Délka přípravy: 3 roky

 

Požadavky: úspěšné zakončení 9.ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost, zájem o zvolený obor.

 

Charakteristika: tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou.

Žáci získají znalosti a dovednosti ve strojním třískovém obrábění kovových a nekovových součástí, v nastavení, obsluze a údržbě základních druhů obráběcích strojů (frézka, bruska, soustruh, vrtačka, vyvrtávačka), kontrole a měření obrobků a ošetřování běžných pracovních nástrojů. Zaměření na soustružení, frézování a broušení umožňuje získat hlubší vědomosti a dovednosti potřebné při složitějších pracích u náročné kusové výrobě v daném zaměření.

 

Uplatnění: po vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu mohou absolventi úspěšně pracovat v daném oboru dle zaměření.

Další vzdělávání: po úspěšném vykonání zkoušky se může absolvent ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy oborů navazující na předešlou přípravu v ISŠT Mělník nebo jiné škole.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP).  Obráběč  kovů má po ukončení studia a úspěšném složení vědomostí studia a úspěšném složení závěrečné zkoušky, takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní uplatnit se jako produktivní člen společnosti, který využívá poznatků, dovedností a postojů získaných vzděláním ve svém osobním, společenském a pracovním životě. Je schopen realisticky utvářet vlastní životní dráhu a na základě dosaženého vzdělávání dále rozvíjet svou osobnost i profesní připravenost v procesu celoživotního učení. 

Uvědomuje si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní  činnost a tedy i na potřebu inovací získaných pracovních dovedností. Chápe význam flexibility a dalších klíčových kompetencí, je ochoten se přizpůsobovat vývoji na trhu práce a kvalifikací, volit možnosti svého pracovního uplatnění a přiměřeně tomu se dále vzdělávat.

Absolvent je schopen provádět základní pracovní činnost ve výrobcích a opravárenských podnicích, ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáží, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a uplatnění používaných ve strojírenství, stavebnictví, v zemědělství a dalších odvětvích hospodářství. Základem je uplatnění v povoláních obráběč kovů. Další možným uplatněním jsou povolání a typové pozice, jejichž jádrem je údržba, obsluha strojů ( především pro konvenční obrábění a tváření). Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do nástavbových oborů pro absolventy tříletých oborů. Obráběč kovů je kvalifikovaný v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání:

Vzdělávaní je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolvovati  ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s možností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je přepraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různých školení a kurzy.