Kód oboru: 23-44-L/01

Určeno pro hochy a dívky

Délka studia: 4 roky

Požadavky: úspěšné zakončení 9.ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost, zájem o zvolený obor

Charakteristika: čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Studenti získávají základní znalosti a dovednosti v ručním i strojním obrábění materiálu. Dále jsou proškoleni ve výrobě a montáži strojních součástí a zařízení, v montáži, sestavování, opravování a vyzkoušení strojních výrobků. V teoretické výuce získávají základní poznatky o konstrukci strojů a zařízení, jejich provozu, diagnostice a odstraňování poruch, zajišťování obslužného, předávacího servisu. Součástí výuky jsou kurzy obsluhy a programování na CNC strojích a modelování strojních součástí pomoci CAD systémů. 

 

Další vzdělávání: absolvent se může ucházet o studium na vysokých školních nebo pomaturitních studium.

Uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) mechanik strojů a zařízení má po ukončení oboru vzdělávání a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní uplatnit se jako produktivní člen společnosti, který využívá poznatků, dovedností a postojů získaných vzděláním ve svém osobním, společenském a pracovním životě. Je schopen realisticky utvářet vlastní životní dráhu a na základě dosaženého vzdělávání  dále rozvíjet svou osobnost i profesní připravenost v procesu celoživotního učení. 

Uvědomuje si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost, a tedy i na potřebu inovací získaných pracovních dovedností. Chápe význam flexibility a dalších klíčových kompenzací, je ochoten a schopen se přizpůsobovat vývoji na trhu práce a kvalifikace, volit možnosti svého pracovního uplatnění a přiměřeně tomu se dále vzdělávat.

Absolvent uvedeného oboru je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu prací v průmyslových objektech, montáží, údržbě a opravách strojírenských zařízení souvisejících s povoláním mechanik strojů a zařízení.

Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

 

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání v tomto vzdělávacím programu je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné a profilové čísti. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.

 

Maturitní zkouška se skládá z:

– praktické zkoušky

– ústní zkoušky

Složení maturitní zkoušky a získání Maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o další vzdělávání v navazujících vzdělávacích programech. Absolvent je připraven prohlubovat si dále odborné vzdělání v oboru.