Kód oboru: 64-41-L/51

Určeno pro hochy a dívky

Délka přípravy: 2 roky denní studium

 

Charakteristika: dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů.

 

Obor podnikání je koncipován jako dvouletý a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné dovednosti absolventům tříletých učebních oborů potřebné pro výkon středočeských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

 

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent oboru Podnikání se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodních a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Příkladem jsou typické pozice: asistent marketingu, obchodní zástupce, referent nákupu a odbytu, administrativní pracovník, asistent a další. Má vytvořeny i základní předpoklady pro samostatné podnikání. Absolvent je také připraven tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciálrního vzdělávání, zejména v oborech ekonomického i technického charakteru.

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání v tomto vzdělávacím programu je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem a Vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.

 

Maturitní zkouška se skládá z:

– praktické zkoušky

– ústní zkoušky

Složení maturitní zkoušky a získání Maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o další vzdělávání v navazujících vzdělávacích programech. Absolvent je připraven prohlubovat si dále odborné vzdělání v oboru.