Úvodní část §1

Tento sankční řád (dále téže SŘ) je vydáván jako závazná norma pro žáky Integrované střední školy technické Mělník, příspěvková organizace. Jeho přijetím nejsou dotčena práva a povinnosti osob vyplývající z předpisů vyšší právní síly. Účelem sankčního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání a prevence výskytu sociálně patologických jevů, zejména záškoláctví, užívání a šíření omamných a psychotropních látek, šikanováním, poškozováním majetku školy a podobně tomuto účelu musí směřovat též snaha všech zaměstnanců školy.

 

Sankční řád Čl. 1, 

Tento sankční řád je nedílnou součástí Školního řádu ISŠT Mělník, příspěvková organizace.

Sankční řád je interním předpisem ISŠT Mělník, příspěvkové organizace, jehož respektování a dodržování je závazné a povinné bez výjimky pro všechny žáky (dále též studentům) a pracovníky školy.

 

– Sankční řád 2022 z plném znění – PDF