Možnost ke stažení v PDF – stáhnout

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají pro všechny obory a všechny formy studia nejpozději do 20. února 2024!!!

Pořadí škol je závazné!!!

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři č. 422/2023 stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijímání uchazečů:

 

MATURITNÍ OBORY

 1. Jednotná přijímací zkouška – váha 60%
 2. Školní přijímací zkouška – váha 20%
 3. Motivační dopis – váha 10%
 4. Dosavadní studijní výsledky – váha 10%

 

Popis kritérií:

 1. Jednotná přijímací zkouška

Na základě školského zákona (561/2004 Sb.) a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání    (č. 353/2016 Sb., 422/2023 Sb.) se na všechny obory studia zakončené maturitní zkouškou ve všech formách koná v 1. kole přijímacího řízení povinná jednotná přijímací zkouška z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace.

Pro účely přijímacího řízení se zkouška považuje za úspěšně složenou, získá-li uchazeč minimálně 10 bodů z části Český jazyk a literatura a minimálně 5 bodů z části Matematika a její aplikace. V případě rovnosti součtu bodů z obou částí přijímací zkoušky rozhoduje o pořadí lepší výsledek v části Český jazyk a literatura.

 

 1. Školní přijímací zkouška

Písemný test z Anglického jazyka, společenských věd a všeobecných studijních předpokladů v rozsahu RVP ZŠ v délce 90 minut.

 

 1. Motivační dopis

Nejpozději v termínu školní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč ve škole motivační dopis. Dopis je psaný volnou formou a jeho obsahem by mělo být žákovo vyjádření především k následujícím tématům:

 • Proč jsem si zvolil ke studiu právě tuto školu a daný obor?
 • Účast a úspěchy ve školních soutěžích v dosavadním průběhu vzdělávání.
 • Moje mimoškolní aktivity a zájmy, kterých jsem se účastnil v průběhu předchozího vzdělávání.

Neodevzdání motivačního dopisu není důvodem k nepřijetí žáka. V takovém případě se uchazeč hodnotí v tomto kritériu jako nejhorší v pořadí.

 

 1. Dosavadní studijní výsledky

Předmětem hodnocení je aritmetický průměr známek z předmětů (pokud byly vyučovány):

 • U technických oborů: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Občanská nauka (resp. ZSV), Fyzika
 • U ekonomických oborů: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Občanská nauka (resp. ZSV), Dějepis

Hodnotí se poslední dvě ukončená klasifikační období dosavadního studia: vysvědčení červen 2023, leden 2024.

 

Postup hodnocení:

Pro každé kritérium bude stanoveno pořadí uchazečů. Následně bude pro každého uchazeče stanoven koeficient, jehož hodnota bude vypočtena dle vzorce k = 0,6*JPZ + 0,2*ŠPZ + 0,1*P + 0,1*M, kde JPZ je pořadí úspěšnosti v přijímací zkoušce, ŠPZ je pořadí uchazečů ve školní přijímací zkoušce, P je pořadí podle průměrného prospěchu předchozího vzdělávání a M je pořadí v hodnocení motivačního dopisu. Uchazeči budou přijímáni do daného oboru v pořadí od nejnižšího koeficientu. V případě shodného koeficientu rozhoduje lepší výsledek kritéria s nižším pořadím (JPZ, ŠPZ, M, P).

 

UČEBNÍ OBORY

 1. Přijímací pohovor – váha 70%
 2. Dosavadní studijní výsledky – váha 30%

 

Popis kritérií:

 1. Přijímací pohovor

Všichni uchazeči projdou přijímacím pohovorem. Hodnotí se předpoklady pro studium daného oboru, vztah ke zvolenému oboru, základní znalosti ze základní školy.

 

 1. Dosavadní studijní výsledky

Předmětem hodnocení je aritmetický průměr známek z předmětů (pokud byly vyučovány): Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Občanská nauka (resp. ZSV), Fyzika.

Hodnotí se poslední dvě ukončená klasifikační období dosavadního studia: červen 2023, leden 2024.

Postup hodnocení:

Pro každé kritérium bude stanoveno pořadí uchazečů. Následně bude pro každého uchazeče stanoven koeficient, jehož hodnota bude vypočtena dle vzorce k = 0,7*PP + 0,3*P, kde PP je pořadí úspěšnosti v přijímacím pohovoru, P je pořadí podle průměrného prospěchu předchozího vzdělávání. Uchazeči budou přijímáni do daného oboru v pořadí od nejnižšího koeficientu. V případě shodného koeficientu rozhoduje lepší výsledek kritéria s nižším pořadím (PP, P).

 

Počty přijímaných žáků a podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí:

 • Úspěšné absolvování základního vzdělání.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor (podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona a NV č.211/2010 Sb.) doložené potvrzením v přihlášce. Netýká se oborů ŠVP Ekonomika a podnikání.
 • Úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. U uchazeče, který nebude na vlastní žádost v souladu s ustanovením zákona 561/2024 Sb konat jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury, proběhne ověření znalosti českého jazyka ústním rozhovorem.
 • U cizinců dodání potvrzení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

Podmínky pro přijetí:

 • Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru s výučním listem.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor (§ 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona, NV č. 211/2010 Sb.). Netýká se oboru Podnikání.
 • Úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. U uchazeče, který nebude na vlastní žádost v souladu s ustanovením zákona 561/2024 Sb. konat jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury, proběhne ověření znalosti českého jazyka ústním rozhovorem.
 • U cizinců dodání potvrzení k pobytu. 
 1. Podmínky pro přijetí:

  • Úspěšné absolvování základního vzdělání.
  • Klasifikace z předmětu Český jazyk v 1. pololetí závěrečného ročníku ZŠ. U žáka, který není klasifikován z ČJ, proběhne ověření znalosti jazyka přijímacím rozhovorem.
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor (§ 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona, NV 211/2010 Sb.)
  • U cizinců dodání potvrzení o pobytu.

  V Mělníku, dne 26. 1. 2024                                      

                                                                                                            Mgr. Vladimír Wasyliw

                                                                                                            ředitel ISŠT Mělník