Školní přijímací zkoušky se uskuteční v plánovaném termínu 5. 5. 2021, náhradní termín pro řádně omluvené je 17. 5. 2021


Pohovory pro učební obory se uskuteční v plánovaném termínu 6. 5. 2021, náhradní termín pro řádně omluvené je 18. 5. 2021


V případě dlouhodobé indispozice (nemoc, karanténa apod.) bude případný další náhradní termín řešen individuálně po doručení řádné omluvy.

Pro přijímací zkoušky a pohovory platí všechny informace uvedené v pozvánce, která byla uchazečům zaslaná poštou.


Podmínkou účasti je, že žák předloží potvrzení o negativním testu na COVID-19, které není starší 7 dnů a nemá aktuálně příznaky nemoci.

 

– Testování zajišťuje a potvrzení vydává základní škola, kterou žák navštěvuje

–  Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 

 a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.


c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

V případě problémů se získáním potvrzení o testování informujte prosím naši školu.

Po celou dobu pobytu ve školní budově musí mít žáci nasazenu ochranu nosu a úst dle aktuálně platného nařízení.

Doprovázejícím osobám není vstup do budovy školy povolen.


Mgr. Vladimír Wasyliw

ředitel školy