Vážení rodiče, milí žáci,

 

dovolte mi oslovit Vás touto formou v souvislosti se zahájením nového školního roku. Tento školní rok bude pro nás všechny v mnoha směrech náročný, ale věřím, že společným úsilím se nám podaří jej zvládnout k všeobecné spokojenosti. Proto bych Vám na úvod sdělil některé základní informace.

 

 

Jsme rádi, že i v letošním školním roce pokračuje trend zvyšujícího se zájmu o studium na naší škole.

 • V souvislosti s dalším nárůstem počtu žáků posílili náš pedagogický sbor noví kolegové: učitelé všeobecných předmětů PaedDr. Eliška Malinová a Mgr. Jakub Turek (oba zejména ČJ), učitelé odborných předmětů Ing. Jiří Voves (ekonomické) a p. Jaroslav Netušil (strojní) a učitelé odborného výcviku p. Jiří Korous (strojní) a p. Aleš Hlaváček (elektro). Věřím, že všichni budou přínosem pro kvalitu výuky na naší škole.
 • Vzhledem k nárůstu počtu žáků a probíhající stavbě máme v současnosti také nedostatek prostor. V průběhu prázdnin se nám podařilo zrekonstruovat jednu novou učebnu v areálu školy. Ani to však nestačí, a proto budou v letošním roce zejména žáci nástavbového studia využívat prostory odloučeného pracoviště v objetu České zahradnické akademie. Podrobnosti budou sděleny po sestavení stálého rozvrhu.

Jak všichni víte, loňský rok byl značně poznamenán epidemií Covid-19. To se bohužel částečně odrazí i na průběhu letošního školního roku.

 • Na začátku školního roku proběhne ve dnech 1., 6. a 9. 9. povinné testování žáků. Žáci, kteří nebyli očkováni, neprodělali Covid-19 v posledních 180 dnech nebo nepředloží platný doklad o absolvování PCR nebo antigenního testu, budou testováni distribuovanými antigenními testy. Pokud by zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci nesouhlasili s testováním, doručí škole písemně tento nesouhlas a následně budou povinni dodržovat předepsaná režimová opatření. Žáci, kteří nastupují 6. 9. na praxi u zaměstnavatelů, budou otestováni na pracovištích. Podrobnosti sdělí Ing. Vávrová.
 • Dlouhodobá distanční výuka se negativně odrazila na znalostech a dovednostech některých žáků. Žákům, u kterých byly zjištěny nedostatky takové, že není reálné jejich doplnění v následujícím školním roce, bylo doporučeno a umožněno opakování celého ročníku. Pro žáky, u kterých je předpoklad doplnění chybějících znalostí, budou v průběhu školního roku organizovány možnosti, jak tyto znalosti doplnit v průběhu klasické výuky či mimo ni. Na počátku školního roku jednotliví vyučující zmapují rozsah nedostatků jednotlivých žáků. V případě potřeby budou vedle uzpůsobení výuky v hodinách organizována doučování či individuální konzultace. Přesto, že tyto aktivity nejsou povinné, chtěl bych důrazně doporučit žákům, kterým budou tyto aktivity nabídnuty, aby se jich účastnili. Od vyučujících je to práce navíc nad rámec jejich povinností s cílem umožnit žákům další úspěšný průběh studia a jeho zakončení.

I přes složitou situaci připravuje škola pro letošní školní rok některé akce mimo areál školy:

 • Seznamovací kurz prvních ročníků

I pro letošní nastupující žáky připravujeme adaptační kurz. Pro žáky nástavbového studia se uskuteční 13. 9. na Řípu, pro žáky 1. ročníků učebních a maturitních oborů v termínu 15. – 17. 9. na Kamencovém jezeře u Chomutova. Bližší podrobnosti žákům oznámí jejich třídní učitelé a vedoucí kurzu.

 • Adaptační pobyt 2.ročníků

Vzhledem ke komplikovanému průběhu loňského roku připravujeme třídenní stmelovací pobyt pro žáky druhých ročníků. Uskuteční se v termínu 20. – 22. 10. v Živohošti. Podrobnosti se žáci dozví od svých třídních učitelů

 • Zahraniční stáž v rámci projektu ERASMUS+

Škola získala dotaci z projektu ERASMUS+ na výměnný pobyt pro 20 žáků strojních a elektro oborů v Budapešti. V podzimních měsících proběhne výběr žáků a přípravné činnosti (jazyková příprava v angličtině apod.). Pokud situace dovolí, samotný pobyt by se měl uskutečnit na jaře 2022.

 • Zájezd do Francie

V termínu 18. – 22. 9. se uskuteční odložený zájezd do Francie. Přihlášení žáci jsou o podrobnostech informováni.

 • Lyžařský výcvik

V zimě plánujeme tradiční zimní rekondiční pobyt s výukou lyžování, který již tradičně pořádáme v Rokytnici nad Jizerou.

V případě příznivé situace připravíme pro žáky i další výlety, zájezdy či exkurze.

 

V červnu byl zahájen stavební projekt „Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník“

 • V rámci tohoto projektu bude realizováno zateplení pláště všech budov, výměna oken, rozvod vzduchotechniky do všech učeben, rekonstrukce školní jídelny, částečná změna vytápění a instalace fotovoltaického systému.
 • V průběhu prázdnin byla realizována výměna oken na škole, instalace větší části rozvodů vzduchotechniky. Další práce budou koordinovány tak, aby v co nejmenší míře narušily chod školy, ale úplně se tomu neubráníme. Za vzniklé komplikace se předem omlouvám.
 • Vzhledem k tomu, že práce budou v různých etapách probíhat po dobu celého školního roku, je třeba dbát maximální obezřetnosti, dodržování pokynů a nařízení, abychom maximálně eliminovali možnosti vzniku úrazů.

 

 

Zahájení školního roku

 • Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9., a to ve dvou skupinách. První a druhé ročníky od 8:00, třetí a čtvrté ročníky a nástavbové studium od 10:00. V rámci prvního dne proběhne 1. vlna testování a žáci obdrží základní informace od svých třídních učitelů.
 • Výuka dne 2. 9. bude probíhat od 8:00 do 12:00 převážně pod vedením třídních učitelů, ve vyšších ročnících podle speciálního rozvrhu.
 • Dne 3. 9. proběhnou společné akce jednotlivých tříd organizované třídními učiteli za účelem stmelení třídních kolektivů.
 • Výuka podle řádného rozvrhu začne v pondělí 6. 9.
 • Výuka v dálkovém studiu začíná v úterý 7. 9. od 15:00

 

Školní jídelna

 • Jídelna je v provozu od 1. 9. Obědy si žáci objednávají prostřednictvím elektronického objednávkového systému, do kterého je přístup přes odkaz na webových stránkách školy.
 • Pro objednání oběda musí mít žáci aktivní kartu ISIC a dostatečný zůstatek na stravovacím účtu. Podrobnosti případně sdělí třídní učitelé 1. 9.
 • Pro odběr stravy je nutné dodržovat veškerá hygienická opatření, zejména dezinfekci rukou před odebíráním oběda, dodržování rozestupů, rozmístění stolů a židlí v jídelně apod.

Přístup do areálu

 • Vzhledem k tomu, že celý areál je staveniště, kde probíhají stavební práce, je zde uskladněn materiál, který se průběžně naváží kamióny a nákladními auty, je celý areál uzavřen a vstup je brankou na elektronický čip (ISIC kartu).
 • Z uvedených důvodů není také možný vjezd do areálu osobními auty ani motocykly.

Děkuji Vám všem za pochopení a věřím, že společně celý nadcházející školní rok úspěšně zvládneme.

 

Mgr. Vladimír Wasyliw

Ředitel školy