Integrovaná střední škola technická Mělník, K Učilišti 2566
+420 315 627 234, +420 315 627 267
reditel@isstechn.cz , pillerova@isstechn.cz

Školní kariérové poradenství

Od školního roku 2018/2019 působí na naší škole kariéroví poradci jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Školní kariéroví poradci připravují a realizují s žáky společná i individuální setkání, která vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce či následného dalšího studia.

Činnost školního kariérového poradce:

Vede rozhovory se žáky vedoucí k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a případných rezerv dalšího rozvoje (silné a slabé stránky) a k celkovému reálnému sebehodnocení, posílení sebevědomí a sebedůvěry.

Zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností žáka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění. 

Doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby.

Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě. Poskytuje pomoc při podávání přihlášek na školy a při komunikaci s nimi.

Připravuje žáky pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování životopisu a motivačního dopisu).

Poskytuje odbornou podporu žákům s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce.

Poskytuje individuální či skupinové konzultace žákům i rodičům.

Poskytuje poradenství zájemcům o studium ve škole nebo bývalým žákům školy s nedokončeným vzděláním.

Spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami za účelem možnosti využívání jejich služeb žáky školy.

Realizuje exkurze, besedy.

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné  péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

2) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

V naší škole působí tito kariéroví poradci:

Mgr. et Mgr. Hana Anna Pavlíková

Ing. Pavla Vávrová

p. Jaroslav Fišer

Konzultační hodiny všech poradců dle dohody.