V souvislosti s prodloužením nouzového stavu a s Usnesením Vlády ČR č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 platným od 27. 12. 2020 a souvisejícím opatřením MŠMT se upravuje provoz školy takto:

 

1/ Výuka

Veškerá teoretická výuka probíhá distančním způsobem. Je zakázána osobní přítomnost žáků ve vyučování. Distanční výuka se bude řídit platným rozvrhem hodin. Distanční výuka bude probíhat v souladu se školním řádem, zejména jeho dodatkem č. 1.

Odborný výcvik pokračuje podle možností distanční výukou.  Je zakázána osobní přítomnost žáků ve výuce. Je zrušen i odborný výcvik na pracovištích zaměstnavatelů.

 

2/ Konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace – vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník. Termíny případných konzultací musí být předem domluveny a nahlášeny paní zástupkyni.

                                                     

3/ Místo výkonu práce

V souvislosti s výše uvedeným opatřením se pedagogickým pracovníkům doporučuje, aby v maximální možné míře pracovali z domova. V případě potřeby je učitelům umožněna i přítomnost ve škole. S ohledem na omezené vytápění prostor školy a nutnost provádění dezinfekce je nutné oznámit přítomnost ve škole vedení školy. Vytápění kabinetů bude zajištěno pomocí přímotopných těles. Pro případnou on-line výuku ze školy budou k dispozici přednostně učebny č. 13 a 15 (kde jsou k dispozici interaktivní tabule) a dále učebna č. 11. V případě rozhodnutí vedení školy jsou zaměstnanci povinni se dostavit na pracoviště.

 

4/ Ekonomicko-hospodářský úsek

V souvislosti s pracovní náplní pokračuje činnost na ekonomicko-hospodářském úseku s výjimkou školní kuchyně bez omezení. Případné úpravy pracovní doby budou řešeny individuálně prostřednictvím nadřízeného pracovníka. Inventarizační komise bude provádět fyzickou inventarizaci majetku.

 

5/ Školní kuchyně

V době výuky distančním způsobem školní kuchyně nevaří. Bude proběhne důkladný generální úklid a dezinfekce všech prostor kuchyně a jídelny a inventarizace majetku.

 Zaměstnanci mají nárok na příspěvek na stravování formou stravenek.

 

6/ Hygienická opatření

  • Žáci, zaměstnanci i další osoby pohybující se v prostorách školy mají povinnost nosit roušky nebo jiné zakrytí úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy.
  • Cizím osobám (mimo žáků a zaměstnanců školy) je vstup povolen pouze ve výjimečných a nutných případech za dodržování všech předepsaných hygienických opatření.
  • V prostorách, kde bude probíhat provoz (kanceláře, kabinety a učebny, ve kterých bude nahlášena přítomnost zaměstnanců či žáků), bude zajištěna pravidelná dezinfekce.
  • Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření v souladu s aktuálním nařízením Vlády ČR, zejména dezinfekci rukou, větrání, používání roušek či respirátorů, dodržování bezpečných rozestupů…

 

V Mělníku dne 28. 12. 2020                                                              

Mgr. Vladimír Wasyliw, ředitel školy