Kód oboru: 26-41-L/01

Délka přípravy: 4 roky

Požadavky: úspěšně zakončení 9.třídy ZŠ, zdravotní způsobilost, zájem  o zvolený obor

 

Charakteristika: čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Studijní obor mechanik elektrotechnik je obor se širokým základem a specializací vyšších ročníků. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měření a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a protipožárních zařízení, spotřební elektrotechniky, přenosových zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent školního vzdělávání programu (dále jen ŠVP) Mechanik elektrotechnik má po ukončení oboru vzdělávání a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní uplatnit  se jako produktivní člen společnosti, který využívá poznatků, dovedností a postojů získaných vzděláním ve svém osobním, společenském a pracovním životě. Je schopen realisticky utvářet vlastní životní dráhu a na základě dosaženého vzdělání dále rozvíjet svou osobnost i profesní připravenost v procesu celoživotního učení. Uvědomuje si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a tedy i na potřebu inovací získaných pracovních dovedností. Chápe význam flexibility a dalších klíčových kompetencí, je ochoten a schopen se přizpůsobovat vývoji na trhu práce a kvalifikací, volit možnosti svého pracovního uplatnění a přiměřeně tomu se dále vzdělávat.

Absolvent uvedeného oboru je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu prací na rozvodech v obytných a průmyslových objektech, montáží, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní Mechanik elektrotechnik, elektromechanik, elektromontér, mechanik měření, regulačních přístrojů, systémů zabezpečení, systémů protipožární techniky, kamerových systémů a jakékoliv slaboproudové instalace.

Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny, apod.. Dále se mlže uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby, revizí a oprav elektrických zařízení.

Pro samostatnou činnost v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhláška č.0/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu.

Absolvent má vytvořený základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

 

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání v tomto vzdělávacím programu je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem a Vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.

 

Maturitní zkouška se skládá z: 

– praktické zkoušky

– ústní zkoušky

Složení maturitní zkoušky a získání Maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o další vzdělávání v navazujících vzdělávacích programech. Absolvent je připraven prohlubovat si dále odborné vzdělání v oboru.