Integrovaná střední škola technická Mělník, K Učilišti 2566
+420 315 627 234, +420 315 627 267
reditel@isstechn.cz , pillerova@isstechn.cz

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 

Kritéria jsou stanovena na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají pro všechny obory a všechny formy studia nejpozději do 1. března 2019.

Za základě změny školského zákona (561/2004 Sb.) a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) se na všechny obory studia zakončené maturitní zkouškou ve všech formách koná v 1. kole přijímacího řízení povinná jednotná přijímací zkouška z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace.

V případných dalších kolech přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná!

Termíny přijímacích zkoušek jsou 12. 4. a 15. 4. 2019

Přijímání ke studiu bude probíhat podle následujících kritérií:

I. MATURITNÍ OBORY – ČTYŘLETÉ, DENNÍ FORMA

Mechanik elektrotechnik :

 26-41-L/01

Mechanik strojů a zařízení :

 23-44-L/01

Ekonomika a podnikání – zaměření Řízení obchodních a výrobních firem :

 63-41-M/01

Ekonomika a podnikání – zaměření Management sportu :

 63-41-M/01

Podmínky pro přijetí:

 • Úspěšné absolvování základního vzdělání.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor (podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona a NV č.211/2010 Sb.) doložené potvrzením na přihlášce. Netýká se oborů Ekonomika a podnikání.
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělávání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona).
 • Úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky.
 • U cizinců dodání potvrzení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:

Jednotná přijímací zkouška se považuje za úspěšně složenou při zisku minimálně 1 bodu v každé části zkoušky. Výsledek zkoušky je stanoven jako aritmetický průměr lepších výsledků z obou částí zkoušky. Pokud uchazeč splnil zákonné podmínky pro nekonání zkoušky z českého jazyka a literatury, považuje se za výsledek zkoušky lepší výsledek zkoušky z matematiky.

Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů dle následujících kritérií:

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky – 60%
 • průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku předchozího studia – 20%
 • průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku předchozího studia – 20%

V případě shodného hodnocení rozhoduje lepší výsledek výše uvedených kritérií v daném pořadí.

Postup hodnocení: Pro každého uchazeče bude stanoven koeficient, jehož hodnota bude vypočtena dle vzorce k = 0,6PZ + 0,2Z + 0,2P, kde PZ je pořadí úspěšnosti v přijímací zkoušce, Z je pořadí podle průměrného prospěchu v 1. pololetí závěrečného ročníku ZŠ a P je pořadí podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ. Přijímáni budou uchazeči podle nejnižšího koeficientu do počtu volných míst.

Na adrese www.cermat.cz je možné se podívat na bližší podrobnosti o jednotlivých testech.

 

II. MATURITNÍ OBORY – NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – DENNÍ FORMA

Provozní elektrotechnika

26-41-L/52

Provozní technika 

23-43-L/51

Podnikání 

61-41-L/51

Podmínky pro přijetí:

 • Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru s výučním listem.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor (§ 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona, NV č. 211/2010 Sb.). Netýká se oboru Podnikání.
 • Úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. 
 • U cizinců dodání potvrzení k pobytu. 

 

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou totožná jako u čtyřletých maturitních oborů.

 

III) MATURITNÍ OBORY – NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – DÁLKOVÁ FORMA

Provozní elektrotechnika

26-41-L/52

Provozní technika 

23-43-L/51

Podnikání 

61-41-L/51

Podmínky pro přijetí:

 • Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru s výučním listem.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor (§ 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona, NV č. 211/2010 Sb.). Netýká se oboru Podnikání.
 • Úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. 
 • U cizinců dodání potvrzení k pobytu. 

Kritéria hodnocení:

Jednotná přijímací zkouška se považuje za úspěšně složenou při zisku minimálně 1 bodu v každé části zkoušky. Výsledek zkoušky je stanoven jako aritmetický průměr lepších výsledků z obou částí zkoušky. Pokud uchazeč splnil zákonné podmínky pro nekonání zkoušky z českého jazyka a literatury, považuje se za výsledek zkoušky lepší výsledek zkoušky z matematiky.

Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů dle následujících kritérií:

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky – 100%

Přijímáni budou uchazeči podle nejlepšího výsledku přijímací zkoušky do počtu volných míst.

IV. UČEBNÍ OBORY – TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

Elektrikář

26-51-H/01

Elektrikář silnoproud

26-51-H/02

Obráběč kovů

23-56-H/01

Strojní mechanik

23-51-H/01

Podmínky pro přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor (§ 60a odst. 3 a § 88 odst.1 školského zákona, NV 211/2010 Sb.)
 • Potvrzení zájmu vzdělávat se v oboru uplatněním zápisového lístku.
 • U cizinců dodání potvrzení o pobytu.

Kritéria hodnocení:

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

 

V Mělníku dne 11.1.2019

Mgr. Vladimír Wasyliw

ředitel ISŠT Mělník